Sportsubsidie.nl

Onze specialisten zijn de drijvende kracht binnen Sportsubsidie.nl. Zij kennen de sportsector en spreken de taal van onze opdrachtgevers. De adviseurs streven naar een goede dienstverlening, zorgvuldige procedures en een optimaal resultaat voor de opdrachtgever. Daarom werkt iedere adviseur conform de uitgebreide gedragscode van Sportsubsidie.nl.

In de gedragscode is onder andere opgenomen dat adviseurs van Sportsubsidie.nl:

  1. een positieve grondhouding hebben, betrokken zijn bij de opdrachtgever, initiatief nemen en de samenwerking zoeken.
  2. hun (des)kundigheid en capaciteiten zo goed en doelmatig mogelijk inzetten voor de uitvoering van de opdracht.
  3. zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat van de opdrachtgever te bereiken.
  4. zich aan de wet en aan de regels en de uitgangspunten van de gedragscode houden.
  5. integer zijn en op hun handelen kunnen worden aangesproken.
  6. iedere (schijn van) belangenverstrengeling vermijden.
  7. zorgvuldig zijn en geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige informatie.
  8. zich te allen tijde gedragen zoals een goede opdrachtnemer betaamt.
  9. de opdrachtgever adequaat informeert over de structurering, aanpak en voortgang van de opdracht.

Maak kennis met de adviseurs van Sportsubsidie.nl. 

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’