Sportsubsidie.nl

Overheden zetten sport en bewegen in toenemende mate in als middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Dit biedt de sport veel kansen op cofinanciering. Het vinden en aanvragen van subsidies is echter niet altijd vanzelfsprekend.

Enerzijds omdat men simpelweg ‘de weg niet weet te vinden’, anderzijds omdat het aanvragen en verantwoorden van subsidies complex en tijdrovend kan zijn. Het is voor organisaties in de sport- en vrijetijdssector niet vanzelfsprekend om proactief met subsidies aan de slag te gaan.

Het vergt een bewuste strategische keuze om uw organisatie dusdanig in te richten dat u open staat voor de mogelijkheden van subsidies en daar ook optimaal gebruik van maakt. Een inspanning die zeer de moeite loont! Subsidiemanagement is een verzamelbegrip voor alle inspanningen die een organisatie moet leveren voor het verwerven van additionele financiering.

Subsidiediagnose

Dit is de initiatief- en ideefase. Het is cruciaal om zo vroeg mogelijk na te denken over de projectfinanciering. Niet alleen omdat subsidie aanvragen veel tijd vergt en u in het algemeen niet mag starten zolang de beschikking niet is afgegeven, maar ook omdat de kaders die in dit stadium vastgesteld worden, bepalen wat uw subsidiekansen zijn. In deze fase voeren wij een subsidieonderzoek uit naar de financieringsmogelijkheden van uw project. Het resultaat is een selectie van kansrijke regelingen en een advies ten aanzien van de haalbaarheid van uw subsidieaanvragen.

Subsidiebemiddeling

In deze fase weet u hoe het project er in grote lijnen uitziet en gaat u op zoek naar financieringsbronnen. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt een besluit genomen over het wel/niet verzorgen van concrete aanvragen. Vervolgens wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een projectplan en subsidieaanvraag ontwikkeld. Het eindstuk van deze fase is de beschikking van de subsidiegever met het besluit om wel of geen subsidie toe te kennen. Projecten mogen niet starten voordat de beschikking is afgegeven.

Subsidiebeheer / projectuitvoering

Bij de positieve beschikking begint het eigenlijk pas. Uiteindelijk wilt u leuke en interessante projecten realiseren. Het uitvoeren van het project loopt parallel met het projectbeheer. De fase van projectbeheer is feitelijk de belangrijkste fase. Immers, wanneer u niet kunt voldoen aan de eisen die aan administratie en beheer worden gesteld, loopt u het risico de subsidie gedeeltelijk of helemaal mis te lopen. Deze fase wordt afgerond met de eindrapportage en finale afrekening van de subsidiegever.regelingen

De overheids- en sportsector zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen. Voor projectleiders en beleidsmedewerkers wordt het steeds lastiger om hun projectfinanciering rond te krijgen. De sportsector heeft vooral oog voor de subsidies van het ministerie van VWS en de LOTTO-gelden. Echter, buiten deze ‘blikvangers’ bestaan er nog vele tientallen, zelfs honderden andere subsidieregelingen en fondsen.

DATABANK
Sportsubsidie.nl beschikt over een databank met ruim 1.300 regelingen. Afhankelijk van uw situatie wordt een zoekprofiel opgesteld, waarmee snel inzichtelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er voor uw organisatie zijn.

VERSTREKKERS
In totaal zijn er circa 750 subsidieverstrekkende instanties, verdeeld over vier niveaus:

  • Lokaal niveau
  • Provinciaal niveau
  • Landelijk niveau
  • Europees niveau

SPORTSUBSIDIES?
Er zijn weinig subsidies of fondsen die zich specifiek richten op de sportsector. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)
  • Sportinnovator
  • Erasmus+
  • Schipholfonds
  • Lokale sportakkoorden

SPORT ALS MIDDEL
De maatschappelijke waarde van sport als middel is enorm. Wanneer u met uw sportproject een bijdrage levert aan de aanpak van maatschappelijke knelpunten, ontstaan er allerlei subsidiemogelijkheden. Denk aan thema's als leefbaarheid en sociale cohesie of de participatie van kwetsbare groepen. Daarom oriënteren wij ons ook breed. Door te zoeken naar subsidies en fondsen die zich richten op die maatschappelijke doelen, krijgt u zicht op financieringsbronnen die ook voor de sport interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan Oranje Fonds, Kansfonds of Fonds Sluijterman van Loo.

VERDUURZAMING VAN SPORTACCOMMODATIES
De overheid vindt het belangrijk dat ook de sportsector een bijdrage levert aan energiebesparing en het realiseren van klimaatdoelen. Daarom zijn er diverse regelingen om sportorganisaties te ondersteunen. We helpen u graag verder!

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’