Sportsubsidie.nl

Subsidiepot BOSA sinds 24 november leeg

De BOSA-subsidie (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) is de belangrijkste subsidiepot voor sportverenigingen in Nederland. Het subsidiebudget 2023 van de BOSA was 77 miljoen en recent nog eens opgehoogd tot 79,6 miljoen. Het zat er al een tijd aan te komen, maar op 24 november heeft subsidieloket DUS-I op haar website gepubliceerd dat het subsidieplafond bereikt is. Er worden dit jaar dus geen BOSA-subsidies meer verleend, maar dat wil niet zeggen dat aanvragen niet kunnen worden ingediend.

Niet eerder was het subsidieplafond zo vroeg in het jaar bereikt. Dat komt vooral omdat subsidieloket DUS-I het beschikbare subsidiebedrag anders is gaan berekenen en communiceren. Met name door de miscommunicatie zijn veel sportorganisaties verrast door de subsidieuitputting. Hoe zit dat? Hieronder wordt het uitgelegd.

DUS-I publiceert ierdere maand hoeveel budget nog beschikbaar is. Voorheen gingen deze updates alleen over het subsidiebedrag dat voor het jaar 2023 is vastgesteld, verleend en nog in behandeling is. Hierbij werd geen rekening gehouden met het bedrag dat al is vastgelegd als gevolg van subsidies uit voorgaande jaren. In de update van begin september is dit bedrag wél meegenomen in het totale bedrag dat tot nu toe in 2023 is besteed. Deze informatie geeft een compleet ander beeld van het verleende budget (zowel in 2023 als in voorgaande jaren), de aangevraagde bedragen en de nog lopende aanvragen. DUS-I geeft toe dat deze aangepaste weergave eerder toegepast had kunnen worden en tot veel vragen heeft geleid.

Hoe wordt het budget verdeeld?
Ieder jaar reserveert DUS-I een budget voor kosten die in dat specifieke kalenderjaar worden gemaakt. Voor 2023 bedraagt het beschikbare budget €79,6 miljoen. Dit bedrag is bedoeld voor alle uitgaven die in dat jaar plaatsvinden:

  • Subsidieaanvragen die in 2023 zijn ingediend en in hetzelfde jaar worden goedgekeurd en uitbetaald.
  • Subsidieaanvragen die in 2022 zijn ingediend en in 2023 worden goedgekeurd en uitbetaald.
  • Aanvragen voor de definitieve vaststelling van de subsidie, waarbij de betaling kan oplopen tot maximaal 20% van het toegekende subsidiebedrag (waarvan de eerste 80% in voorgaande jaren al als voorschot is uitbetaald).

Het budget van €79,6 miljoen voor 2023 wordt dus niet alleen gebruikt voor subsidieaanvragen die in 2023 zijn ingediend, maar ook voor betalingen van aanvragen uit 2022 en voor de betalingen van de resterende 20% van toegekende subsidieaanvragen uit voorgaande jaren.

Wat betekent dit voor mijn aanvraag?
Er kunnen nog steeds aanvragen ingediend worden voor de BOSA. Omdat nu het subsidieplafond is bereikt, wordt de beslistermijn opgeschort. Deze aanvragen worden in 2024 alsnog behandeld en gefinancierd uit het budget van 2024. Let op! Deze aanvragen moeten wel voldoen aan de voorwaarden van de BOSA-regeling die in 2023 gelden. Aanvragenrs die verwachten dat de regeling 2024 wellicht gunstiger is (omdat er bijvoorbeeld 40% subsidie voor energiebesparing wordt verleend in plaats van 30% in 2023) kunnen hun lopende aanvraag intrekken en in 2024 een nieuwe aanvraag indienen. In dat geval gelden de voorwaarden van de nieuwe BOSA-regeling 2024-2029, die van kracht is vanaf 1 januari 2024.

BOSA in 2024 en verder
2023 is het laatste jaar van de huidige regeling. DUS-I heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe BOSA-regeling in de maak is. Op het moment van schrijven is de nieuwe regeling nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat dit rond 1 december 2023 gaat gebeuren.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’