Sportsubsidie.nl

Nationaal Sportakkoord: ambities en verruimde budgetten

Afgelopen vrijdag is in Scheveningen het Nationaal Sportakkoord getekend. De komende jaren zullen in het teken staan van de verdere uitrol van dit akkoord. Goed dus om je nu al te oriënteren op de plannen en de (verruimde!) budgetten voor de sport.

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1700 per jaar, € 87 miljoen subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma's voor kinderen. Dat is een greep uit het Nationaal Sportakkoord dat minister Bruins (Sport) vrijdag heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hoofddoel is om alle Nederlanders van sport en bewegen te laten genieten. Dat lukt alleen als de sport dermate aantrekkelijk is, dat iedereen zich in elke levensfase in het sportdomein kan en wil begeven. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de strategische partners zes ambities geformuleerd.

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Deze ambities worden de komende maanden verder uitgewerkt in allerlei deelakkoorden en concrete regelingen.

Budget
VWS investeert circa € 410 miljoen per jaar in sport gedurende de looptijd van dit sportakkoord. Een forse verhoging ten opzichte van de afgelopen periode. Daarvan zal € 241 miljoen per jaar besteed worden aan het compenseren van het nadeel dat gemeenten en de sport ondervinden als gevolg van het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. Vanuit het totale budget wordt € 61 miljoen11 per jaar geoormerkt voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches).

€ 10 miljoen wordt conform de afspraken in het Regeerakkoord ingezet voor het versterken van bonden en verenigingen, en in totaal € 10 miljoen per jaar voor sportevenementen. € 53 miljoen zal besteed worden aan topsport. De rest van de middelen, € 35 miljoen per jaar, zullen ingezet worden voor maatregelen als benoemd in de deelakkoorden en voor de voortzetting van het huidige beleid.

Hiernaast levert het ministerie van OCW een bijdrage van € 11,5 miljoen per jaar aan bovengenoemde Brede Regeling Combinatiefuncties, en stelt het ministerie van OCW € 3 miljoen beschikbaar voor de beurs bewegingsonderwijs in het kader van de actualisatie van het bestuursakkoord dat is gesloten met de primair onderwijssector. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van de € 237 miljoen die met het werkdrukakkoord beschikbaar is gekomen om meer en beter bewegingsonderwijs te realiseren door de inzet van een vakleerkracht. Daarnaast is €5 miljoen sinds 2014 structureel beschikbaar als onderdeel van de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid.

Gemeenten investeren jaarlijks circa € 1,5 miljard in lokaal sportbeleid. De VSG gaat zich inspannen om gemeenten deze middelen te laten richten naar de ambities in dit sportakkoord. Dit vanuit het perspectief dat het sociale domein, waarbij taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsmarktbeleid en participatie zijn overgeheveld naar de gemeenten, vraagt om verbinding met het sportbeleid. Daarbij is de insteek om sport in te zetten als middel om de gemeentelijke doelstellingen in het sociale domein te kunnen realiseren. NOC*NSF investeert uit eigen middelen in de onderwerpen van het sportakkoord, zowel vanuit de afdracht van de Nederlandse Loterij (NLO) als vanuit de begrotingen van sportbonden.

In 2019 investeert de sport € 3,5 miljoen specifiek in innovatie en het verder implementeren van de transitie in de sport.

Wil je het Sportakkoord downloaden? Klik HIER

Sportakkoord ook aan bod tijdens 2-daagse training
Komend najaar bieden wij op twee locaties een 2-daagse cursus aan over subsidies en fondsen. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan de financiële perspectieven die het Sportakkoord ons biedt.

Meer weten? Klik HIER 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’