Sportsubsidie.nl

BOSA-budget 2024 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd

Vandaag, dinsdag 4 juni, is er een Kamerdebat geweest over de BOSA. Aanleiding was de voortijdige budgetuitputting 2024 waardoor honderden vereniging gedupeerd dreigen te worden.  Minister Helder van VWS heeft in de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer laten weten dat er dit jaar € 32,5 miljoen extra budget beschikbaar komt voor de Subsidieregeling BOSA.

Vandaag is er een Kamerdebat geweest over de BOSA. Hieronder de punten die daarbij zijn besproken:

In de periode 2024 tot en met 2028 is er jaarlijks € 79 miljoen beschikbaar. Medio maart was het budget voor 2024 echter al zo goed als overtekend.

Al € 122,2 miljoen aangevraagd
Het aantal én de gemiddelde hoogte van de aanvragen uit 2024 liggen fors hoger dan in eerdere jaren. Per 3 juni 2024 is er in totaal al voor zelfs € 122,2 miljoen aan subsidie aangevraagd, € 43,2 miljoen meer dan er dit jaar beschikbaar is. Er is inmiddels voor € 42,8 miljoen subsidie toegekend, zodat er op dit moment nog aanvragen ter waarde van € 79,4 miljoen openstaan.

Vanwege de snelle budgetovervraging heeft Helder verkend of, hoe en wanneer het mogelijk is om het subsidieplafond voor 2024 te verhogen. Deze verkenning heeft volgens de minister geleid tot twee maatregelen:

  1. Allereerst is in de Voorjaarsnota 2024 een kasschuif opgenomen voor het naar voren halen van middelen voor de BOSA. In totaal wordt € 22,5 miljoen uit de jaren 2025, 2026 en 2027 naar 2024 geschoven.
  2. Daarnaast zal middels een overheveling vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) € 10 miljoen toegevoegd worden aan het beschikbare budget voor de BOSA in het jaar 2024.

Met deze twee maatregelen wordt het BOSA-subsidieplafond voor 2024 in totaal dus met € 32,5 miljoen verhoogd van € 79 miljoen naar € 111,5 miljoen.

Kans voor nieuwe aanvragen nagenoeg nihil
Ook met deze budgetverhoging zullen zeer waarschijnlijk niet alle nu al ingediende aanvragen in 2024 kunnen worden toegekend. Helder is daarom van plan om op korte termijn maatregelen te nemen om aan aanvragers die nog een aanvraag in willen dienen duidelijk te maken dat de kans op toekenning nagenoeg nihil is. DUS-I zal dit ook expliciet gaan vermelden op de BOSA-website. 

Subsidieloket sluit per 1 augustus 2024
Uiterlijk tot 31 juli 2024 is het nog mogelijk om aanvragen in te dienen (ook al is de kans op een toekenning zeer klein). Na overschrijding van het subsidieplafond kunnen er geen verleningen meer worden toegekend. In tegenstelling tot het jaar 2023 zullen aanvragen in 2024 die niet meer passen binnen het subsidiebudget van 2024 niet worden doorgeschoven naar 2025 en daarmee dus ook geen beroep doen op het budget van 2025. Vanaf 1 januari 2025 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de BOSA-regeling van 2025.

De minister laat verder weten samen met partijen in het veld in gesprek te gaan over de hoogte van een toereikend BOSA-budget voor de komende jaren. Hierover zal zij de Tweede Kamer in het najaar van 2024 informeren.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/06/03/antwoorden-op-kamervragen-over-de-subsidieregeling-stimulering-bouw-en-onderhoud-van-sportaccommodaties-bosa 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’