Sportsubsidie.nl

Maximaal uw subsidiekansen benutten, betekent iets voor uw strategie, organisatie en uw mensen. We scannen uw beleid en organisatie en de netwerken waarin u opereert. Op basis daarvan brengen we advies uit dat ertoe moeten leiden dat uw organisatie in staat is om de subsidiekansen te grijpen.

STRATEGISCHE KEUZE
Optimaal gebruik maken van subsidies vraagt een strategische keuze van uw organisatie. De tijd dat er ad hoc eenvoudig uit allerlei potjes geplukt kan worden, is echt voorbij. Het gaat dan ook om de vraag: 'wat voor een organisatie willen we zijn?'.

Om optimaal subsidiekansen te creëren is het belangrijk om:

  1. Kansen te zien en te creëren
  2. Een goede aanvraagprocedure te doorlopen (aanvragen voorbereiden en indienen).
  3. Het projectmanagement op orde hebben (projecten realiseren conform aanvraag).

Deze drie stappen hebben alles met elkaar te maken en worden continu doorlopen. De belangrijkste succesvoorwaarden zijn echter aandacht en enthousiasme voor subsidies bij medewerkers en bestuur en de interesse om met anderen (overheden, bedrijven of onderzoeksinstellingen) samen te werken. Naar buiten kijken dus.

Het besluit om succesvol subsidie te willen verwerven is in onze opinie een strategisch besluit, met consequenties voor de doelen en inrichting van de organisatie.

Dat begint met het borgen van de verantwoordelijkheid voor het subsidiemanagement. Zowel op bestuurlijkniveau, binnen de directie en op uitvoeringsniveau.

Belangrijk is ook het vergaren van kennis over subsidiemanagement en het beschikken over informatie over relevante subsidies en fondsen.

Bovendien moet de bereidheid aanwezig zijn om te investeren in menskracht en deskundigheid voor het op- en uitbouwen van netwerken en doorlopen van subsidietrajecten. Subsidieverwerving is voor een deel ook gunning. Investeren in relaties, netwerken en lobby is dan ook erg belangrijk. Het advies is om (structureel) contacten te onderhouden met belangrijke subsidiënten.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’