Sportsubsidie.nl

Wijzigingen in de BOSA-regeling 2024

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Het voornemen is om per 1 januari 2024 een nieuwe BOSA-regeling in werking te laten treden. Prinsjesdag is voorbij en uit de gepresenteerde begroting blijkt dat het budget 2024 79,5 miljoen euro bedraagt. Ongeveer hetzelfde bedrag als in 2023. DUS-I geeft aan dat de nieuwe regeling in veel opzichten gelijk blijft aan de huidige BOSA-regeling, maar er is ook een aantal verschillen. Hieronder leggen we de belangrijkste verschillen uit.

Zorgen over snelle uitputting van de BOSA in 2024
De belangrijkste zorg is dat er in januari een Tsunami aan aanvragen komt waarbij wijde kans zeer reëel achtendat het budget in april/mei 2024 al uitgeput is. In de regeling staat namelijk dat het subsidieplafond van € 79,5 miljoen wordt verminderd met het bedrag van het aantal verleende BOSA-subsidies dat in de vier voorgaande jaren is verleend maar dat in 2024 wordt uitgekeerd. Het beschikbare jaarbudget is dus veel lager dan de 79,5 miljoen.

Belangrijkste wijzigingen
Hieronder een overzicht met de belangrijkste (voorgenomen) wijzigingen in 2024.

Wat is een amateursportorganisatie?

Huidige BOSA-regeling:
Een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers. De amateursportorganisatie staat in het handelsregister ingeschreven met een SBI-code volgens de regeling.

Nieuwe BOSA-regeling:
Stichting of vereniging met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS. Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben en de accommodatie moet ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde. 

De voorwaarde ‘enkelbestemming sport’ wordt geïntroduceerd. Op heel veel accommodaties wordt niet enkel gesport. In veel clubgebouwen worden ook andere activiteiten georganiseerd. Deze aanpassing lijkt ertoe bij te dragen dat veel stichtingen en multifunctionele organisaties GEEN gebruik meer kunnen maken van de BOSA, terwijl daar wel heel veel amateursport plaatsvindt.

Wat is amateursport?

Huidige BOSA-regeling:
Activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie.

Nieuwe BOSA-regeling:
De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.

Aanvraag achteraf

Huidige BOSA-regeling:
U stuurt de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten.

Nieuwe BOSA-regeling:
U stuurt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de subsidiabele kosten uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum van die kosten.

Hoogte subsidie (aanvullende maatregelen)

Huidige BOSA-regeling:
De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten. De aanvullende subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten van de activiteiten (totaal 30%).

Nieuwe BOSA-regeling:
De subsidie voor de activiteiten bouw en aanschaf bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor de activiteiten verduurzaming en toegankelijkheid bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten (opmerking: 40% subsidie voor verduurzaming lijkt positief maar heeft mijns inziens geen extra stimulerende werking en draagt ertoe bij dat het jaarbudget eerder uitgeput zal zijn en er dus minder aanvragers gebruik kunnen maken van de BOSA.)

Subsidiabele kosten

Huidige BOSA-regeling:
Kosten van voorbereiding van nieuwbouw of renovatie zijn subsidiabel.

Nieuwe BOSA-regeling:
Voorbereidingskosten van nieuwbouw- en verbouwplannen worden uitgesloten van subsidie. Wat is hier de redenering? Deze kosten (bijvoorbeeld ontwerp-, architect- en advieskosten) vormen een cruciaal en integraal onderdeel van nieuwe investeringsplannen en de btw daarvan kunnen verenigingen niet terugvragen bij de belastingdienst.

Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • de kosten voor bodemonderzoek;
  • de kosten die samenhangen met onderzoek en advies voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
  • de kosten voor een architect;
  • verbruikskosten ten behoeve van een sportaccommodatie, ongeacht of deze samenhangen met onderhoud.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’