Sportsubsidie.nl

Vier nieuwe EU-calls for proposals: 'integration and inclusion of refugees', 'Mobility', 'radicalisation' en 'sport and infrastructure innovation'

De Europese commissie biedt financieringsmogelijkheden voor de sport. Enerzijds via het Erasmus+ programma en anderzijds via zogenaamde Pilot Projects and Preparatory Actions. Van deze laatste categorie zijn vier nieuwe calls for proposals gepubliceerd:

 • Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees
 • Exchanges and mobility in sport
 • Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of radicalisation 
 • Grassroots sport programmes and infrastructure innovation

Call: Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er meer behoefte aan initiatieven om een doeltreffende integratie en sociale inclusie te bevorderen. Sport is een van de beschikbare instrumenten om vluchtelingen met succes te integreren in nieuwe gemeenschappen en lokale sportprojecten hebben daarbij een steeds grotere rol te vervullen. Dit pilotproject draagt bij aan deze inspanningen en aan een betere integratie van vluchtelingen via sport.

Doelstellingen
Deze call wil sportprojecten steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Aan de hand van concrete acties die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen via sport, zal deze voorbereidende actie naar verwachting onder andere de volgende resultaten opleveren:

 • bevordering van de rechtstreekse participatie van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen;
 • bevordering van een Europawijde aanpak waarmee gastgemeenschappen de succesvolle participatie en integratie van vluchtelingen via sport kunnen bevorderen.

De verwachte outputs zijn:

 • organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen;
 • bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen;
 • bevordering van de samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij de organisatie van sportactiviteiten.

Aanvragers van projecten moeten een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk actief is op het gebied van sport én officieel gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten.  

Subsidiabele acties
De activiteiten moeten beantwoorden aan de Europese gemeenschappelijke waarden en de belangrijkste beginselen respecteren, met name non-discriminatie, verdraagzaamheid en gelijkheid van vrouwen en mannen. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn:

 • sportactiviteiten om de participatie van vluchtelingen in de Europese samenlevingen te bevorderen;
 • de voorbereiding en opleiding van sportcoaches en personeelsleden die de integratie en sociale inclusie van vluchtelingen via sport zullen bevorderen;
 • de ontwikkeling van activiteiten en de identificatie van goede praktijken inzake de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten die hun integratie in de gastsamenleving tot doel hebben. Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU.

De duur van het project bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgesloten.

Beschikbare financiën
De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 650 000 EUR. De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal 300 000 EUR en minimaal 200 000 EUR per project. De Commissie verwacht een zestal voorstellen te financieren.

Deadline
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet worden ingediend voor 1 juni  2020 (12 uur Brusselse tijd).

Call: Exchanges and mobility in sport

Sport geeft de meest kwetsbare leden van de samenleving een sterk gemeenschapsgevoel en moedigt tegelijkertijd actief burgerschap aan. Sport kan een middel zijn om de groeiende migrantenbevolking beter te integreren, sociale uitsluiting tegen te gaan, de solidariteit tussen generaties te vergroten en bij te dragen aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving. Sport speelt met andere woorden een belangrijke rol bij het verbeteren van de sociale cohesie en het creëren van inclusieve gemeenschappen. Daarnaast is sport op internationaal niveau een krachtig instrument om mensen samen te brengen en contacten tussen mensen te leggen.

Deze call heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun medewerkers te ondersteunen. Uitwisselingen van mensen, ideeën en goede praktijken kunnen personen, organisaties en de sport als geheel ten goede komen.

Doelstellingen 
De algemene doelstelling van deze actie is medewerkers van sportorganisaties de mogelijkheid te bieden hun kwalificaties en competenties te verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in het buitenland te verblijven (in of buiten de EU). Leermobiliteit moet worden gezien als een investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende sportorganisaties.

De mogelijkheden voor leermobiliteit in deze context moeten gericht zijn op:

 • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (waaronder vrijwilligers) die zich bezighouden met de profsport;
 • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (waaronder vrijwilligers) die zich bezighouden met de amateursport.

De actie heeft tot doel effect te sorteren op twee belangrijke terreinen:

 1. verbetering van de kennis en knowhow van sportmedewerkers;
 2.  ontwikkeling van de internationale samenwerking op het gebied van leermobiliteit in de sport.

Dit zal naar verwachting het volgende opleveren:

 • regelingen voor regelmatige uitwisseling van sportmedewerkers;
 • de totstandbrenging van Europese netwerken van coaches en sportmedewerkers. De internationale dimensie van sport moet worden ontwikkeld via de samenwerking tussen ten minste drie organisaties die in drie verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd (de aanvragende organisatie en twee andere organisaties die in verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd) en ten minste één organisatie die in een van de volgende regio’s is gevestigd: de Westelijke Balkan, het Oostelijk Partnerschap, Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Voor alle percelen geldt dat projecten alleen subsidiabel zijn als de aanvragers een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het gebied van sport en lichaamsbeweging en die sportieve en fysieke activiteiten organiseert én officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU.

Subsidiabele activiteiten
Specifiek wordt van de aanvragers verwacht dat zij acties voorstellen ter bevordering van de mobiliteit van coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (waaronder vrijwilligers), via onder meer de volgende activiteiten (niet-limitatieve lijst):

 • uitwisselingen van coaches;
 • plaatsingen;
 • opleidings-/studieperioden;
 • meeloopstages.

De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden afgesloten. Aanvragen voor projecten die korter of langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode, worden niet aanvaard. De minimale duur van de projecten bedraagt 6 maanden. De maximale duur van de projecten bedraagt 24 maanden.

Financiën
De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 400 000 EUR. De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de subsidiabele kosten. Het is de bedoeling dat ongeveer zeven projecten zullen worden gefinancierd (in principe en afhankelijk van de kwaliteit ten minste één per perceel). Het maximumbedrag per afzonderlijke subsidie zal 200 000 EUR bedragen. De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen.  

Deadline
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór 11 juni 2020 (12:00 uur ’s middags Belgische tijd) worden ingediend.

Call: Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of radicalisation 

Preventie van radicalisering is een essentieel onderdeel van de strijd tegen het terrorisme in de EU. Maatregelen en initiatieven ter preventie van radicalisering worden meestal op het terrein, op lokaal, regionaal of nationaal niveau, opgezet en uitgevoerd. Lokale actoren zijn meestal het best geplaatst om radicalisering te voorkomen en op te sporen en om efficiënt te werken aan de bevordering van integratie via de sport. Tegelijkertijd kan de EU een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de radicalisering en daarin een ondersteunende rol spelen.

Sport kan een rol spelen bij de bestrijding van radicalisering, mensen helpen beter in de maatschappij te integreren en zo bijdragen tot versterking van Europese waarden zoals tolerantie, integratie en interculturele dialoog.

Doelstellingen
Deze actie heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die worden georganiseerd door sportorganisaties en -federaties die samenwerken met overheidsinstanties (waaronder gemeenten), lokale actoren en het maatschappelijk middenveld. Deze actie is gericht op het voorkomen van radicalisering, met name door jongeren die het risico lopen op uitsluiting en radicalisering te helpen beter te integreren in de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Centraal hierin staan de beoefening van sport en lichaamsbeweging als middel om een betere integratie in een groep dan wel in de samenleving als geheel te bevorderen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan gebieden waar sociale problemen spelen. Er wordt rekening gehouden met het aspect gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Bij deze voorbereidende actie zullen sportorganisaties en/of -federaties worden betrokken die, in samenwerking met lokale autoriteiten en organisaties die radicalisering bestrijden, hulpmiddelen en passende begeleiding zullen aanbieden om het proces van radicalisering te voorkomen. Dit zal naar verwachting het volgende opleveren:

 • Toegang tot sport en lichaamsbeweging voor bevolkingsgroepen die het risico lopen op uitsluiting en radicalisering
 • Het opleiden van coaches en medewerkers die werken op het gebied van integratie via de sport
 • De ontwikkeling van netwerken en partnerschappen op EU-niveau
 • Een betere integratie in de EU-samenleving van mensen die het risico lopen te radicaliseren, met name jongeren.

De voorgestelde projecten moeten worden geleid door sportorganisaties, met name overkoepelende organisaties zoals Europese sportfederaties. Er moeten nationale, regionale of lokale leden van deze sportorganisaties bij betrokken zijn. Er zullen ongeveer zeven projecten worden geselecteerd.

Subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten aan de volgende criteria voldoen:

 • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk actief is op het gebied van sport en regelmatig sportactiviteiten en -competities organiseert;
 • officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep.

Subsidiabele activiteiten
De voorgestelde activiteiten moeten in ten minste vijf verschillende EU-lidstaten plaatsvinden. Onderstaand vindt u een niet-exhaustieve lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen:

 • de ontwikkeling van sport en fysieke activiteiten voor mensen die het risico lopen te radicaliseren;
 • het opzetten en ontwikkelen van netwerken op EU-niveau tussen organisaties die betrokken zijn bij de preventie van marginalisering en radicalisering, via de sport;
 • de organisatie van workshops, seminars en conferenties die tot doel hebben informatie, deskundigheid en samenwerkingsmogelijkheden te verspreiden met betrekking tot de preventie van marginalisering en radicalisering, via de sport;
 • het ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede praktijken betreffende toezicht op en coaching van mensen die het risico lopen te radicaliseren, via de sport.

Uitvoering
De activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU. De duur van de activiteiten bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgerond.

Financiën
De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 900 000 EUR. De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal 200 000 EUR en minimaal 100 000 EUR per project. De Commissie zal naar verwachting ongeveer 4 voorstellen financieren (d.w.z. 4 subsidies toekennen van gemiddeld 225 000 EUR).

Deadline
Subsidieaanvragen moeten worden ingediend vóór 22 juni 2020 (12 uur Brusselse tijd).

Call: Grassroots sport programmes and infrastructure innovation

De beoefening van sport en lichaamsbeweging vinden in Europa traditiegetrouw plaats binnen sportclubs en -organisaties. Uit cijfers over de deelname aan sport en lichaamsbeweging blijkt dat het sportaanbod van de traditionele sportorganisaties en de behoeften van de sportbeoefenaren steeds verder uit elkaar komen te liggen. Om nieuwe generaties aan te trekken, moeten sportfederaties, -organisaties en -clubs hun aanbod verbeteren door middel van creativiteit, innovatie en nieuwe werkwijzen. Zij kunnen hierbij in twee richtingen werken. In de eerste plaats kunnen zij hun aanbod uitbreiden, het gevarieerder en informeler maken en openstellen voor nieuwe doelgroepen, en tegelijkertijd de democratisering en integratie bevorderen. In de tweede plaats kunnen zij lichte en flexibele sportinfrastructuur gebruiken en bevorderen, zodat sport op een grotere verscheidenheid aan locaties kan worden beoefend.

Doelstellingen
De algemene doelstelling is sportorganisaties de gelegenheid te bieden nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging te ontwikkelen en te bevorderen door de infrastructuur en/of het aanbod van sportactiviteiten/-programma’s aan te passen. Daarbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging, de communicatie over deze activiteiten en de voordelen ervan, en de ontwikkeling van kleine, recreatieve sportfaciliteiten.

 De verwachte resultaten van deze voorbereidende actie zijn onder meer:

 • een overzicht en een betere kennis van de nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging;
 • activiteiten en initiatieven ter bevordering van nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging vanuit verschillende actoren, zoals federaties, sportorganisaties of lokale overheden;
 • ontwikkeling van kleine, recreatieve sportfaciliteiten en aanpassing van de reeds bestaande faciliteiten;
 • betere integratie van nieuwe manieren om sport en lichaamsbeweging te beoefenen in het bestaande aanbod van de traditionele sportfederaties en -organisaties;
 • een verhoogde deelname van jongeren aan sport.

Criteria
De aanvragende organisatie moet in een van de EU-lidstaten gevestigd zijn. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten aan de volgende criteria voldoen:

 • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk actief is op het gebied van sport en regelmatig sportactiviteiten organiseert;
 • officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU. Voorbeelden van aanvragers zijn: Europese of landelijke sportfederaties,  (particuliere of openbare) non-profitorganisaties, (nationale, regionale of lokale) overheden, internationale of Europese organisaties of sportclubs.

Subsidiabele activiteiten
Enkel activiteiten ter verwezenlijking van één of meerdere van de vermelde doelstellingen zijn subsidiabel. Specifiek wordt van de aanvragers verwacht dat zij acties voorstellen ter bevordering van nieuwe vormen van sportbeoefening, waarbij bijvoorbeeld de volgende elementen worden geïntegreerd (niet-uitputtende lijst):

 • aanpassing van de bestaande infrastructuur;
 • organisatie van nieuwe vormen van lichaamsbeweging;
 • innovatieve benadering van trainingsprogramma’s;
 • activiteiten voor verschillende generaties;
 • gebruik van digitale technologie.

Uitvoeringstermijn
De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan en moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgesloten. Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU. De minimale duur van de projecten bedraagt 12 maanden. De maximale duur van de projecten bedraagt 36 maanden.

Financiën
De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 200 000 EUR. De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de subsidiabele kosten. In principe zullen twee à vier projecten worden geselecteerd. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 650 000 EUR.

Deadline
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2020 (12:00 uur ’s middags Belgische tijd) worden ingediend.

Bij vragen over deze vier calls kun je contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. Of met info@sportsubsidie.nl natuurlijk.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’