Twee regelingen: ontwikkeling/instandhouding sportaccommodaties en aanschaf sportmaterialen

Er zijn twee nieuwe regelingen gepubliceerd gericht op de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Concreet gaat het om de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS).

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Voor 2019 is een budget van € 87 miljoen beschikbaar. 

Subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen). Het moet gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5000 worden niet verstrekt. Voor bepaalde maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze aanvullende subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

Maatgelen voor energiebesparing:

 1. Verlichting: 1.1 Sportveldverlichting, 1.2 Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties, 1.3 LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties, 1.4 LED-buis systeem;
 2. Ventilatie en verwarming: 2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties, 2.2 Warmtepomp voor bestaande sportaccommodaties;
 3. Tapwater: 3.1 Warmtepompboiler, 3.2 Warmteterugwinning uit douchewater;
 4. Bouwkundig: 4.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties, 4.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties, 4.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties;
 5. Duurzame energieopwekking: 5.1 Zonnecollectorsysteem, 5.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Maatregelen toegankelijkheid:

 1. Automatische Deur;
 2. Toegang sportrolstoelen;
 3. Lift;
 4. Integraal toegankelijk toilet;
 5. Integraal toegankelijke kleedkamer;
 6. Integraal toegankelijke wisselcabine in zwembad;
 7. Integraal toegankelijke doucheruimte;
 8. Doelgroep specifieke sportvoorzieningen: 8.1 Zwembadlift, 8.2 Luie zwembadtrap, 8.3 Akoestiek, 8.4 Voorziening slechthorenden, 8.5 Klok.

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2019 doorlopend worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Regeling specifieke uitkering stimulering sport 

Het doel van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. Het uitkeringsplafond voor 2019 is vastgesteld op € 152 miljoen. Alleen gemeenten komen in aanmerking. 

De specifieke uitkering wordt verleend voor activiteiten van gemeenten in het kader van sport. Normaal gesproken vallen deze activiteiten onder één van de volgende twee hoofdcategorieën:

 • investeringen in hardware: hierbij kan gedacht worden aan activiteiten in bouw en onderhoud van accommodaties. Dit kan zijn het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal;
 • exploitatie van sportaccommodaties: hierbij moet gedacht worden aan het beheer van de accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (zoals energielasten), maar ook ingehuurde krachten (zoals Buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties) voor zover deze btw-belast zijn.

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten in enig jaar. Aanvragen voor de verlening van de specifieke uitkering kunnen jaarlijks doorlopend, maar voor 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd, worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’