Sportsubsidie.nl

Subsidieregeling BOSA 2021: steeds meer mogelijkheden

Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Subsidieloket DUS-I heeft enkele wijzigingen gepubliceerd.

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2021  aanspraak kunnen maken op de de opnieuw gevulde subsidiepot van 79 miljoen. Hiervan is € 55,9 miljoen aan subsidies reeds verleend, en voor € 5,9 miljoen aan aanvragen nog in behandeling (peildatum: 1 oktober 2021).

Verruiming mogelijkheden 
Belangrijkste wijziging is een aanpassing van de specifieke maatregelen die extra gestimuleerd worden (zie de zogenaamde maatregellijst). De kosten van maatregelen die op deze lijst staan worden voor 30% gesubsidieerd.  Staat het er niet op, dan is het subsidiepercentage 20%.
Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen van reeds opgenomen maatregelen, zijn enkele maatregelen toegevoegd. Zo zijn onder energiebesparing maatregelen toegevoegd voor isolatie van zwembaden en koeling en verwarming van sportaccommodaties. Ook is een energieregistratie- en bewakingssysteem met publieke visualisatie toegevoegd.

Onder maatregelen die de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten, is aangepast dat een tillift voor personen niet alleen in een zwembad, maar ook in andere sportaccommodaties kan worden toegepast.

Nieuw: 30% subsidie voor kosten van klimaatadaptatie
Op de maatregellijst is onder punt D een nieuwe lijst toegevoegd met maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport worden nu twee maatregelen opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende koelvraag.

Naast de wijziging van de maatregellijst, is in de regeling verduidelijkt wanneer een organisatie een amateursportorganisatie is. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI-codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit was voorheen ook al het geval, maar stond slechts vermeld in de toelichting. Nu is dit expliciet opgenomen in de regeling. Tot slot zijn enkele wijzigingen aangebracht in de verantwoordingssystematiek.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’