Sportsubsidie.nl

Subsidieregeling BOSA 2021: steeds meer mogelijkheden

Sinds 1 januari 2019 bestaat de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA). Nog niet alle sportverenigingen en -stichtingen hebben de weg weten te vinden of vinden het lastig om daar maximaal gebruik van te maken. De BOSA-subsidie blijft ook de komende jaren nog bestaan en dat is goed nieuws, want de BOSA biedt kansen voor verenigingen die investeren in de sportaccommodatie en -materialen, maar ook voor andere zaken is subsidie beschikbaar. Het loont dus de moeite en we ondersteunen je graag op basis van no cure, no pay!

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2021  aanspraak kunnen maken op de subsidiepot van 79 miljoen euro.

Subsidiepot is bijna leeg!?
Omdat aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst, is het zaak om op tijd te starten met de voorbereidingen. Bij de BOSA geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Op dit moment is er voor 2021 nog ongeveer € 10 miljoen beschikbaar. Wil je dit jaar nog een aanvraag indienen, dan moet je er wel op tijd bij zijn!

Vanuit Sportsubsidie.nl zetten we ons vol in voor verenigingen en stichtingen die willen aanvragen. Aanvragers die op zoek zijn naar informatie en deskundige ondersteuning, kunnen zich melden. Sportsubsidie.nl verzorgt jullie aanvraag op basis van no cure, no pay. Wij willen de aanvraag voor onze klanten verzorgen zodat je er van verzekerd bent dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en aan de subsidiecriteria voldoet. Wil je verzekerd zijn van onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Gratis online Speeddates

Sportsubsidie.nl heeft al heel veel verenigingen kunnen helpen met de BOSA-aanvraag. Verenigingen die hun BOSA-project één-op-één met een deskundige van Sportsubsidie.nl willen bespreken, kunnen zich aanmelden voor een gratis online speeddate. In een half uur worden jullie vragen doorgenomen en de kansen van een BOSA-aanvraag besproken. Heb je interesse om de aanvraag door Sportsubsidie.nl te laten verzorgen, dan nemen we de kansen en voorwaarden graag met je door. Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@sportsubsidie.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar nummer 0161-222 808.

Doel van de BOSA
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Sportverenigingen die zelf moeten investeren en niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben om btw te kunnen verrekenen, gaan het meest profiteren van deze nieuwe regeling.

Hoogte subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Ook de inhuur van extern personeel kan mogelijk vanuit BOSA gesubsidieerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inhuren van onderhouds- of schoonmaakdiensten, maar ook de kosten van trainers (die niet in loondienst zijn) LET OP: altijd geldt dat kosten onderbouwd moeten worden met facturen waarbij btw in rekening wordt gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel.

Ook met terugwerkende kracht
Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je van plan bent om te gaan maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een aanvraag met terugwerkende kracht moet je facturen en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overleggen.

Gezamenlijke inkoop
Bij de BOSA geldt dat iedere subsidieaanvraag minimaal € 5.000 subsidie moet bedragen. Uitgaande van 20% subsidie betekent dit dat je een kostenpost van zo’n €25.000 moet hebben. Hoewel je allerlei facturen mag combineren in één aanvraag, is dat nog steeds voor veel clubs een té hoge drempel. Een oplossing is dat meerdere clubs gezamenlijk inkopen en onderling afspraken maken over de BOSA-aanvraag en de verdeling van de ingekochte materialen en de subsidie. Aandachtspunt daarbij is dat één partij de aanvraag moet doen en dat alle facturen ook op naam van die partij moeten staan. Dat kan één van de deelnemende verenigingen zijn, maar het kan ook interessant zijn om een stichting of coöperatie op te richten. Let wel op dat de partij die subsidie aanvraagt, ook de facturen moet betalen.  

Verruiming mogelijkheden in 2021
Belangrijkste wijziging in 2021 is een aanpassing van de specifieke maatregelen die extra gestimuleerd worden (zie de zogenaamde maatregellijst). De kosten van maatregelen die op deze lijst staan worden voor 30% gesubsidieerd.  Staat het er niet op, dan is het subsidiepercentage 20%. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen van reeds opgenomen maatregelen, zijn enkele maatregelen toegevoegd. Zo zijn onder energiebesparing maatregelen toegevoegd voor isolatie van zwembaden en koeling en verwarming van sportaccommodaties. Ook is een energieregistratie- en bewakingssysteem met publieke visualisatie toegevoegd. Onder maatregelen die de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten, is aangepast dat een tillift voor personen niet alleen in een zwembad, maar ook in andere sportaccommodaties kan worden toegepast.

30% subsidie voor kosten van klimaatadaptatie
Op de maatregellijst is onder punt D een nieuwe lijst toegevoegd met maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport worden nu twee maatregelen opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende koelvraag.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

  • Maatregelen voor energiebesparing (o.a. verlichting, LED, zonnepanelen, HR++ glas, warmtepomp);
  • Maatregelen toegankelijkheid;
  • Maatregelen circulariteit (o.a. hergebruikt infillzand;, kantplanken, gerecylede sportvloer sporthal);
  • Maatregelen veiligheid;
  • Maatregelen klimaatadaptatie (vegetatiedak, waterberging).
INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’