Sportsubsidie.nl

Tweede fase Sportinnovator-oproep voor onderzoek en ontwikkeling

Voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen zijn verschillende partijen nodig. Het is niet altijd eenvoudig om alle benodigde partijen zo met elkaar te verbinden dat wordt toegewerkt naar succesvolle sportinnovaties. Bovendien zijn innovatieve trajecten risicovol. Deze onzekerheid brengt met zich mee dat bedrijven terughoudend zijn om de benodigde voorinvesteringen te doen. Daarom heeft ZonMw een oproep gepubliceerd voor het programma Sportinnovator. Het gaat concreet om de oproep 'Sportinnovator subsidietraject: fase 2 - onderzoek en ontwikkeling'. 

Met het programma zetten ZonMw en het Topteam Sport zich al enkele jaren in voor een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor de periode 2018-2020 ligt de focus nadrukkelijk op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terecht komen.

De nu gepubliceerde oproep is de tweede fase van het Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven. Het doel van de oproep is om innovatieprojecten te versnellen. De ondersteuning die op grond van de oproep wordt geboden, is gericht op innovaties die gebruik maken van bestaande kennis en/of technologie en waarbij de beoogde toepassing in een proof of concept of minimal viable product is onderzocht in een haalbaarheidsstudie.

Focusthema's
Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit bedrijven en andere organisaties die middels een haalbaarheidsstudie objectief en transparant aantonen dat hun innovatieproject potentie heeft. De volgende partijen moeten in ieder geval binnen het consortium vertegenwoordigd zijn: één of meerdere bedrijven, een kennisinstelling met expertise op het terrein waar de innovatie zich op richt en een vertegenwoordiging van de gebruiker via een maatschappelijke organisatie zoals een sportbond, of brancheorganisatie.

De drie focusthema’s zijn:

  1. Bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
  2. Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  3. Voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt.

De subsidie moet worden gebruikt om, met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, de innovatie versneld te ontwikkelen. Onderzoek dat fundamenteel van aard is komt niet in aanmerking. Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zo ver wordt ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. Hiermee wordt bedoeld dat na fase twee de innovatie is ontwikkeld en getest en de nadruk meer komt te liggen op de productie en het vermarkten.

Budget
In fase twee kan maximaal € 500.000 per project worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat één partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt. In totaal is er voor deze ronde € 2 miljoen beschikbaar. Cofinanciering is verplicht.

Deadline
Projectideeën kunnen tot en met 19 januari 2021, 12.00 uur worden ingediend.

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’