Sportsubsidie.nl

NRO-oproep Peil.onderwijs Bewegen en Sport

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep Peil.onderwijs Bewegen en Sport gepubliceerd. Voor deze oproep kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de competenties op het gebied van Bewegen & Sport van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (bo).

Het peilingsonderzoek vindt plaats op een representatieve steekproef van scholen in het bo. De dataverzameling zal plaatsvinden tijdens schooljaar 2023/2024.

Doel en budget
Doel van het peilingsonderzoek is om op stelselniveau een betrouwbaar en valide beeld te geven van de beweegcompetenties van groep 8-leerlingen, mede in relatie tot de resultaten van het vorige peilingsonderzoek Peil.Bewegingsonderwijs einde (s)bo 2016/20171 . Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs op het gebied van Bewegen & Sport in het bo en de samenhang tussen de kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen (incl. het onderwijs op het gebied van Bewegen & Sport) en de beweegcompetenties van groep 8-leerlingen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium. Het moet gaan om een samenwerkingsverband tussen (onderzoekers verbonden aan/onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel uitmaken van een consortium.

Het beschikbare budget is € 550.000. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten.

Deadlines
De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 14 juni 2022 (14.00 uur) en de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 30 juni 2022 (14.00 uur).

Meer informatie? Klik HIER.

Achtergrond van het programma
Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de Inspectie van het Onderwijs (verder: inspectie). De peilingsonderzoeken die deel uitmaken van dit programma richten zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen en vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs. Met ingang van schooljaar 2021/2022 vinden er ook peilingsonderzoeken aan het einde van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs plaats. Peilingsonderzoeken bieden in de volle breedte zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit). Peil.onderwijs heeft betrekking op hetgeen leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennis, vaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen.

De resultaten van peilingsonderzoek vormen de basis voor een (maatschappelijke) dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs en bieden bruikbare inzichten aan scholen, schoolbesturen, beleidsmakers en methode- en toetsontwikkelaars. De inspectie wil in het peilingsonderzoek niet alleen volstaan met constateringen over prestaties van leerlingen. Er dient ook te worden gezocht naar verbanden tussen de prestaties en kenmerken van leerlingen, scholen en het onderwijs op het betreffende leergebied. De vraag of de prestaties van de leerlingen voldoende zijn, vormt onderwerp van het maatschappelijk debat.

Aan de hand van de peilingen worden uitspraken gedaan over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen. De anonimiteit van de deelnemende scholen en leerlingen in de publicaties over de onderzoeken is volledig gewaarborgd. Voor deelnemende scholen wil de inspectie meerwaarde creëren in de vorm van een terugkoppeling die handvatten biedt voor schoolverbetering. Deze terugkoppeling wordt verzorgd door de partijen die de peilingsonderzoeken uitvoeren.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’