Sportsubsidie.nl

NIeuwe taso en tvs open tot 30 mei 2022

Veel verenigingen zijn hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Competities liggen stil en de kantines hebben minder omzet dan we gewend zijn. Gelijktijdig lopen veel kosten gewoon door. De eerdere compensatieregelingen voor de amateursport zijn weer geopend voor de periode waarin de nieuwe coronamaatregelen gelden om verenigingen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten. De TASO en TVS voor de vierde periode zijn geopend tot en met 30 mei 2022 en hebben betrekking op de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.  Hieronder het geactualiseerde overzicht.

De afgelopen maanden zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Het is niet makkelijk om overzicht te hebben in de regelingen. Daarom geven we hieronder een overzicht van de verschillende regelingen.

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties - vierde tranche  

De Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) steunt verenigingen die financiële schade hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Van 25 april tot en met 30 mei 2022 kunnen nieuwe TASO-aanvragen worden ingediend. Voor de TASO (vierde tranche) is een budget van 22 miljoen euro beschikbaar.

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties (verenigingen en stichtingen) met meer dan 10% omzetverlies en minimaal €1.000 schade in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 (in vergelijking met de periode 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020) en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000. Of een amateursportorganisatie kan aanvragen wordt getoetst aan de hand van de zogenaamde SBI-code (moet beginnen met 93.1). De SBI geeft aan wat de activiteit van een organisatie is en vind je op het uittreksel KvK.  De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door de vereniging geleden financiële schade in de vierde periode. De financiële schade wordt gelijk gesteld aan 18% van het totaal aan inkomsten van de amateursportorganisatie in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak. Voor de meeste clubs zal dat het boekjaar 2019 of het gebroken boekjaar 2018-2019 zijn).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de financiële schade en bedraagt:

Financiële schade in de vierde periode

Tegemoetkoming (forfetair)

€1.000 t/m €3.000

€1.500

€3.001 t/m €5.000

€3.000

€5.001 t/m €8.500

€4.500

€8.501 t/m €12.000

€6.000

€12.001 t/m €15.500

€7.500

€15.501 t/m €19.000

€9.000

€19.001 t/m €23.000

€10.500

€23.001 t/m €27.000

€12.000

€27.001 t/m €32.000

€13.500

€32.001 t/m €37.000

€15.500

€37.001 t/m €42.000

€17.500

€42.001 t/m €48.000

€20.500

€48.001 en hoger

€24.000

Definitie omzetverlies:
Het omzetverlies wordt bepaald op basis van het verschil tussen de inkomsten in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022, ten opzichte van de inkomsten in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2019. Daarvoor tellen de inkomsten mee uit de sportkantine, sponsoring, fondsenwervende activiteiten, entreegelden, subsidies, begrote contributie en verhuur van de accommodatie van de amateursportorganisatie. De amateursportorganisatie verklaart bij de aanvraag van de tegemoetkoming dat is voldaan aan de voorwaarde van ten minste 10% omzetverlies. Bij het berekenen van de omzet is het zogenaamde ‘toerekeningsprincipe’ van toepassing. Dat betekent dat de kosten die betrekking hebben op het betreffende kwartaal meegerekend moeten worden. Dat kunnen bijvoorbeeld inkomsten uit de kantine zijn. Kosten die betrekking hebben op het hele jaar (zoals de contributie, sponsoring of jaarsubsidies) moeten toegerekend worden naar de vierde periode. Dus 3/12e deel van die komsten moeten meegerekend worden bij het berekenen van de omzet).

Definitie financiële schade:
De financiële schade die de aanvrager in de vierde tranche heeft geleden, wordt gelijk gesteld aan 18% van de totale inkomsten van de aanvrager in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de COVID-19 uitbraak in maart 2020. Het percentage ter hoogte van 18% is tot stand gekomen aan de hand van cijfers van NOC*NSF, het CBS, de Stichting Waarborgfonds Sport en het Mulier Instituut omtrent de gemiddelde inkomsten en uitgaven van amateursportorganisaties. In dit percentage verwachte financiële schade zijn vaste lasten, gemiste kantineopbrengsten en sportieve kosten en baten (zoals entreegelden en bondsafdrachten) verrekend. Personeelslasten zijn niet in dit percentage opgenomen, omdat voor de vierde tranche ook de NOW-regeling van toepassing was.  

Meer informatie: klik HIER.

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties - vierde periode

De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) maakt mogelijk dat verhuurders (een deel van) de huur kunnen kwijtschelden. Daarmee is deze regeling indirect een belangrijke steun voor verenigingen die het moeilijk hebben als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Voor de TVS (vierde periode) is een budget van 47 miljoen euro beschikbaar. Als het totaal beschikbare bedrag wordt overschreden, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle complete aanvragen.

Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming indien zij (een deel van) de door amateursportorganisaties verschuldigde huur voor sportaccommodaties in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 heeft kwijtgescholden. Voor de gederfde huurinkomsten kan een tegemoetkoming worden aangevraagd. De gederfde huurinkomsten waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd moeten door de aanvrager daadwerkelijk zijn kwijtgescholden voordat een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend. 

De hoogte van tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de gederfde huurinkomsten van de aanvrager. Het betreft huur die voor de vierde periode is kwijtgescholden aan de amateursportorganisatie. Er wordt in de vierde periode van deze tegemoetkoming geen onderscheid gemaakt in de vergoeding voor gebruiksgebonden of niet-gebruiksgebonden huur. Dit onderscheid vervalt, omdat de beperkende maatregelen die tijdens deze periode van toepassing waren ervoor zorgden dat normale sportbeoefening grotendeels onmogelijk was.

Meer informatie: klik HIER

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’