Nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen in 2019

De verwachting is dat het ministerie van VWS voornemens is om in juli 2018 een nieuwe subsidieregeling te publiceren, specifiek gericht op investeringen in sportaccommodaties (bron: SWS). Vanaf januari 2019 zal er een subsidie van 20% van de investering in de accommodatie beschikbaar komen. Jaarlijks zal het subsidiebudget 87 miljoen euro zijn. Voor gemeenten -die ook veel in accommodaties investeren- is een budget van 153 miljoen euro beschikbaar. Voor stichtingen die de afgelopen jaren in hun accommodatie hebben geïnvesteerd zal een herzieningsregeling komen. Het streven is dat deze regeling zal neerkomen op een ‘streep’ door het verleden. Met andere woorden, de in vooraftrek genomen btw hoeft in dat geval niet te worden terugbetaald

Achtergrond
De redenen van het kabinet om sportorganisaties te compenseren zit in het financieel nadeel dat deze hebben door het verruimen van de btw-vrijstelling. Tot 2019 hebben sportstichtingen die gelegenheid bieden tot sportbeoefening de mogelijkheid om btw te verrekenen. Door de verruiming van de btw-vrijstelling kwalificeert dit met ingang van 2019 niet meer als een btw-belaste prestatie voor een niet-winstbeogende instelling zoals een stichting. Dit houdt in dat een stichting geen btw meer hoeft af te dragen, maar deze ook niet meer kan verrekenen. Veel stichtingen investeren momenteel in hun accommodatie (bijvoorbeeld voor kleedkamers of velden). Deze stichtingen nemen de btw over de investering in vooraftrek (meestal 21%) en stellen vervolgens hun accommodatie ter beschikking aan een sportvereniging voor een vergoeding die belast is met 6% btw. Vanaf vervalt zowel de afdracht van de 6% als het in vooraftrek kunnen nemen van de btw over de investering.

Bonus
Naast het percentage van 20% wordt momenteel gesproken over de mogelijkheid om investeringen in duurzame maatregelen (als zonnepanelen en LED-verlichting) en toegankelijkheid voor mensen met een beperking extra te belonen met een percentage van 15%. Gecumuleerd wordt voor dit type investeringen dus een subsidie van 35% verleend. De uitwerking van wat onder de ‘bonus’ regeling zal komen moet nog worden gemaakt. Wel is aangekondigd dat de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) in dat geval zal komen te vervallen.

Stapeling van subsidie
Op de website van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is te lezen dat de subsidieregeling valt te combineren met andere subsidies van fondsen of gemeenten. Indien deze instanties ook subsidie verlenen kan het voor sportorganisaties gunstig worden om te investeren in de accommodatie.

Sportsubsidie.nl juicht deze ontwikkeling toe. Duurzame sportaccommodaties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sportsector, de overheid en het bedrijfsleven. Een landelijke subsidieregeling kan daarbij een enorme stimulans betekenen. De afgelopen hebben wij al veel ervaring opgedaan met de EDS-regeling en andere duurzaamheidsregelingen, dus we zijn erg alert op ontwikkelingen en houden u graag op de hoogte!

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’