Sportsubsidie.nl

Nieuwe EU-call: sport als middel voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

De EU heeft een nieuwe oproep gedaan voor het indienen van voorstellen die zich richten op de inzet van sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen. 

Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend, is €300.000 (het minimumbedrag is €200.000). De EU-subsidie ​​is maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Deadline voor het indienen van aanvragen is 4 juli 2019 (12.00 uur). De geselecteerde projecten kunnen ten vroegste op 01 januari 2020 beginnen. De looptijd 24 maanden tot maximaal 36 maanden.

Achtergrond
Steeds meer vluchtelingen lijken zich in de Europese Unie te willen vestigen. Er is een groeiende behoefte aan initiatieven die een doeltreffende integratie en sociale inclusie bevorderen. Sport is een middel om vluchtelingen met succes te laten integreren en lokale sportprojecten hebben daarbij een steeds grotere rol. In de hele Europese Unie zijn al tal van initiatieven genomen en worden innovatieve projecten uitgevoerd. Sportprojecten ondersteunen de sociale inclusie van vluchtelingen in gastgemeenschappen en de mogelijkheden die ze bieden worden steeds vaker in EU-lidstaten benut. Deze call wil bijdragen aan een betere integratie van vluchtelingen via sport.

Doelstellingen
Met de huidige ‘preparatory action’ worden ongeveer tien sportprojecten gesubsidieerd die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Deze call heeft ten doel:

 • bevordering van de participatie van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen;
 • bevordering van een Europawijde aanpak waarmee gastgemeenschappen de succesvolle participatie en integratie van vluchtelingen via sport kunnen bevorderen;
 • leggen van contacten op EU-niveau tussen organisaties die de integratie van vluchtelingen via sport bevorderen;  
 • creatie van een platform van projecten die sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen willen bevorderen;
 • verzameling en verspreiding van goede praktijken – met behulp van IT-instrumenten, workshops, seminars en conferenties – in verband met de beschikbare resultaten van projecten en initiatieven die de integratie van vluchtelingen via sport willen bevorderen.

Onder de term "vluchteling" wordt verstaan: personen die officieel de status van vluchteling in een EU-lidstaat hebben alsook personen die officieel de status van vluchteling hebben aangevraagd in de EU en van wie de aanvragen nog niet verwerkt zijn. Personen met een migrantenachtergrond die geen "vluchtelingen" zijn, vallen niet onder deze oproep tot het indienen van voorstellen.

Subsidiecriteria
Deze call omvat twee ‘percelen’ (zie hieronder). Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten in het kader van beide percelen aan de volgende criteria voldoen:

 1. een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk actief is op het gebied van sport en geregeld sportactiviteiten organiseert, op welk niveau dan ook (natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep);
 2. officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU.

Uitvoeringsperiode
Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU. De duur van het project bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2020 van start gaan.

Beschikbaar budget
Het totale subsidiebudget voor deze call bedraagt €2.900.000. De EU-subsidie is maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Voor een project uit perceel 1 kan minimaal €200.000 en maximaal €300.000 worden toegekend. Voor perceel 2 geldt dat minimaal €400.000 en maximaal €600.000 EUR kan worden toegekend.

Perceel 1:
Organisatie van sportactiviteiten om de integratie en sociale inclusie van vluchtelingen te bevorderen

De verwachte outputs zijn:

 • organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen;
 • bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen;
 • bevordering van de samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij de organisatie van sportactiviteiten;
 • bevordering van Europawijde praktijken en methoden waarmee Europese gastgemeenschappen de participatie en integratie van vluchtelingen via sport kunnen bevorderen;
 • deelname aan het Europees netwerk (zie perceel 2) om de resultaten van het project beter te benutten.

Subsidiabele activiteiten
De activiteiten moeten aansluiten bij de Europese gemeenschappelijke waarden, zoals  non-discriminatie, verdraagzaamheid en gelijkheid van vrouwen en mannen. Voorbeelden van subsidiabele activiteiten:

 • sportactiviteiten om de participatie van vluchtelingen in de Europese samenlevingen te bevorderen;
 • de voorbereiding en opleiding van sportcoaches en personeelsleden die de integratie en sociale inclusie van vluchtelingen via sport bevorderen;
 • de ontwikkeling van activiteiten en de identificatie van goede praktijken inzake de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten die hun integratie in de gastsamenleving tot doel hebben;

 Toekenningscriteria
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Criterium 1 - Relevantie:

 • de mate waarin het voorstel bijdraagt tot de doelstellingen en prioriteiten van de bovengenoemde acties;
 • het voorstel bevordert de integratie van vluchtelingen in de Europese gastsamenlevingen via sport;
 • het voorstel is gebaseerd op de relevante en concrete identificatie van de behoeften van de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen;
 • de doelstellingen van het voorstel zijn duidelijk gedefinieerd, realistisch en relevant voor de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen.

Criterium 2 - Kwaliteit:

 • de kwaliteit en haalbaarheid van de activiteiten waarbij vluchtelingen betrokken zijn;
 • de kostenefficiëntie;
 • de duurzaamheid van de voorgestelde acties;
 • het begrotingsvoorstel.

Criterium 3 - Beheer van het project:

 • de aanvrager toont aan de verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren;
 • het project wordt uitgevoerd door een team dat beschikt over een passende mix van ervaring en deskundigheid om het project met succes te voltooien en de gewenste resultaten te bereiken;
 • de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team en de taken die worden toegewezen aan de leden van het team.

Perceel 2:
Opbouw van een netwerk en verspreiding

De verwachte outputs zijn:

 • met het oog op de selectie en verspreiding van goede praktijken, contacten leggen en onderhouden tussen projecten die in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen geselecteerd zijn;
 • een platform organiseren van in het kader van proefprojecten/voorbereidende acties geselecteerde projecten die "sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen" willen bevorderen (periode 2016-2019);
 • de verspreiding van goede praktijken en initiatieven in de hele EU ondersteunen;
 • voor voorlichting zorgen over de strategieën die worden uitgevoerd om de integratie en sociale inclusie van vluchtelingen via sport te bevorderen;
 • een jaarlijkse vergadering/conferentie over de betrokken projecten organiseren.

Subsidiabele activiteiten

 • de ontwikkeling van een Europees netwerk om de resultaten van de in het kader van perceel 1 geselecteerde projecten beter te benutten en contacten tussen deze projecten te onderhouden, met het oog op de selectie en verspreiding van goede praktijken;
 • het ontwerpen en ontwikkelen van netwerken op EU-niveau tussen organisaties die betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen via sport;
 • de organisatie van workshops, seminars en conferenties die tot doel hebben informatie, deskundigheid en samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot de integratie van vluchtelingen in de Europese samenlevingen via sport toegankelijk te maken.

Toekenningscriteria
De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Criterium 1 -  Relevantie

 • het netwerk bevordert op efficiënte wijze de integratie van vluchtelingen in de Europese gastsamenlevingen via sport;
 • het netwerk is gebaseerd op de relevante en concrete identificatie van de behoeften van de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen;
 • de doelstellingen van dit netwerk zijn duidelijk gedefinieerd en realistisch, zij zijn relevant voor de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen en dragen bij tot een betere coördinatie op EU-niveau.

Criterium 2 - Kwaliteit

 • de kostenefficiëntie
 • de duurzaamheid van de voorgestelde acties
 • het begrotingsvoorstel
 • de kwaliteit en haalbaarheid van de voorgestelde methode.

Criterium 3 - Beheer van het project

 • de aanvrager toont aan de verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren;
 • het project wordt uitgevoerd door een team dat beschikt over een passende mix van ervaring en deskundigheid om het project met succes te voltooien en de gewenste resultaten te bereiken;
 • de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team en de taken die worden toegewezen aan de leden van het team.

Aanvullende informatieBij vragen kun je contact opnemen met Ben Moonen (0161-222808 of info@sportsubsidie.nl). Wil je contact met de EU opnemen, dan kan dat via EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’