Sportsubsidie.nl

Kamerbrief over gebruik van tweetal subsidieregelingen op sportgebied

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer per brief op de hoogte gesteld van de analyse van de aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en de ervaringen met BOSA.

In zijn brief gaat Bruins ook in op de eerste ervaringen met de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De brief bevat zodoende de uitgebreide onderbouwing van de onlangs al bekendgemaakte verschuiving van middelen binnen de twee genoemde subsidieregelingen.

Analyse specifieke uitkering stimulering sport
De analyse richt zich met name op het verschil tussen de beschikbare middelen voor de regeling en het bedrag dat is aangevraagd. Gemeenten hebben in totaal voor € 228 miljoen aangevraagd, terwijl het beschikbare budget was vastgesteld op € 152 miljoen. Deze overvraging wordt volgens de analyse veroorzaakt door de overgang van fiscaliteit naar niet-fiscaliteit, de herkwalificatie van posten, het meenemen van verbonden lichamen, en de stijging van het algemeen prijspeil.

De minister laat in zijn reactie op de analyse weten het voor de sportsector onwenselijk te vinden dat er door de overvraging een tekort zou ontstaan. Behoud van de hoge kwaliteit en veiligheid van Nederlandse sportaccommodaties is immers van groot belang. Daarom is besloten het plafond van de SPUK structureel op te hogen met € 22 miljoen.

Activiteiten van sportbedrijven kwamen verder in aanmerking voor een specifieke uitkering op grond van de SPUK, in plaats van voor een subsidie op grond van de BOSA. Om deze verschuiving recht te zetten, wordt het uitkeringsplafond voor het jaar 2019 met een bedrag van € 7 miljoen verhoogd. Het uitkeringsplafond van de BOSA is evenredig verlaagd. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling (€ 4 miljoen voor 2019 en verder) toegevoegd aan het totaal beschikbare budget. Al deze maatregelen resulteren in een verhoging van het plafond van de SPUK van € 152 miljoen naar € 185 miljoen.

Eerste ervaringen bouw en onderhoud sportaccommodaties
In de eerste weken van januari werd duidelijk dat sportverenigingen zich goed hadden voorbereid op de introductie van de BOSA. In enkele weken tijd werd voor bijna € 30 miljoen aangevraagd. De budgettaire omvang van de aanvragen is vervolgens sterk afgenomen tot een totaal aan aanvragen van ongeveer € 59 miljoen. Daarmee verloopt de uitputting volgens verwachting.

Uit de gesprekken met de sector is gebleken dat de verenigingen goed te spreken zijn over het aanvraagportaal. Zij hebben enkele wijzigingsvoorstellen gedaan, deze zal Bruins met het oog op 2020 en verder overnemen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de volledige brief, die is HIER te downloaden. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’