Sportsubsidie.nl

nieuwe call Erasmus+ / sport komt er weer aan: deadline 2 april 2020

Erasmus+ is het enige Europese subsidieprogramma voor de sport. De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd. Er is in 2020 een budget van 57,6 miljoen euro beschikbaar. Samen met Nederlandse sportorganisaties willen we op tijd starten met het bouwen van een succesvolle aanvraag. Interesse? We horen het graag.

Wat is Erasmus+?
Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-20201. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het aanpakken van sociaaleconomische veranderingen, de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa tot het einde van het decennium zal worden geconfronteerd, en ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese beleidsagenda voor groei, werkgelegenheid, rechtvaardigheid en sociale integratie.

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van sport kan financiële steun aanvragen. Aanvragers kunnen afkomstig zijn uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, de EVA/EER-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of de kandidaat-lidstaten van de EU (Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Daarnaast staan bepaalde acties open voor organisaties uit partnerlanden.
De hoogte van de financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.  

Nieuwe call 2020
De eerstvolgende call for proposals heeft 2 april 2020 (17.00 uur) als deadline. Het totale budget voor deze bedraagt 57,6 miljoen euro. Wat betreft sport gaat het om de volgende acties:

 • Samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
 • Kleine samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 60.000, projectduur 12-24 maanden);
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk (maximaal subsidiebedrag € 500.000, projectduur 1 jaar, 2018).

De eisen die gesteld worden aan de aanvraag zijn substantieel. Sportsubsidie.nl wil daarom maximaal 4 aanvragen Erasmus+ begeleiden. We vragen organisaties die serieus overwegen een aanvragen in te dienen, om zich op korte termijn te melden. Het is cruciaal om op tijd te starten met de voorbereidingen. De specifieke eisen van de nieuwe call worden in november bekend gemaakt.

Doelen
Met het Erasmus+-programma worden de volgende specifieke doelstellingen nagestreefd op sportgebied:

 • aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen van de integriteit van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld, alsook alle vormen van intolerantie en discriminatie;
 • bevorderen en ondersteunen van goed bestuur op sportgebied en dubbele loopbanen van sporters;
 • bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met sociale integratie, gelijke kansen en het besef van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor iedereen.

Zoals bepaald in de verordening tot vaststelling van het Erasmus+-programma moet de nadruk worden gelegd op breedtesport. De acties op sportgebied moeten leiden tot de totstandbrenging van een Europese dimensie in de sport door het opdoen, uitwisselen en verspreiden van ervaring en kennis met betrekking tot verschillende kwesties op sportgebied op Europees niveau. Uiteindelijk moeten de door Erasmus+ ondersteunde projecten op sportgebied leiden tot een grotere deelname aan sport, meer lichaamsbeweging en vrijwilligersactiviteiten. Meer in het bijzonder, tot:

 • een hogere mate van bewustzijn en verbeterde kennis van sport en lichaamsbeweging in programmalanden;
 • een hogere mate van bewustzijn van de rol van sport ter bevordering van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • hechtere samenwerking tussen instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging;
 • betere participatie van sportorganisaties en andere relevante organisaties uit verschillende programmalanden in verbeterde netwerken;
 • verbeterde uitwisseling van goede praktijken.
INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’