Sportsubsidie.nl

BOSA 2020: 94 miljoen  subsidie voor Sportaccommodaties en -materialen

Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Met ingang van 1 januari 2020 is er budget beschikbaar van 94 miljoen. De regeling is op een aantal punten gewijzigd. En hoewel de regeling op sommige punten minder aantrekkelijk is, blijft het een aantrekkelijke subsidie voor verenigingen en stichtingen. Het loont de moeite en we ondersteunen je graag op basis van no cure, no pay!

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2020  aanspraak kunnen maken op de de opnieuw gevulde subsidiepot van 94 miljoen. Op dit moment (peildatum: 2 december 2020) is ongeveer 47 miljoen aangevraagd.

In vergelijking met 2019 is de regeling op diverse punten gewijzigd. Ook dienen extra documenten te worden aangeleverd, waaronder een kostenoverzicht. Hieronder geven we weer hoe de regeling 2020 is opgebouwd.

Wie het eerst komt, het eerst maalt
De subsidie kan vanaf 1 januari 2020 worden aangevraagd bij DUS-I, de uitvoerder van de regeling. Omdat aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst, is het zaak om op tijd te starten met de voorbereidingen. Vanuit Sportsubsidie.nl zetten we ons vol in voor verenigingen en stichtingen die willen gaan aanvragen. Aanvragers die op zoek zijn naar informatie en deskundige ondersteuning, kunnen zich melden. 

Doel
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Sportverenigingen die zelf moeten investeren en niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben om btw te kunnen verrekenen, gaan het meest profiteren van deze nieuwe regeling.

Hoogte subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Aanvraagcriteria

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden vanuit de zogenaamde SPUK-regeling.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Voor bepaalde activiteiten gerelateerd aan de horeca gevestigd op sportaccommodaties zal dus geen subsidie worden verstrekt.
 • Voor investeringen geldt dat deze minimaal 10 jaar gebruikt moeten kunnen worden voor de amateursport.

Afhankelijk van de hoogte van de subsidie kan subsidie worden aangevraagd voordat de kosten gemaakt worden (vanaf €25.000 subsidie, met behulp van ondertekende offertes) of nadat de kosten zijn gemaakt (vanaf €5.000 subsidie, met behulp van facturen en betaalbewijzen van facturen boven €1.000).

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Ook de inhuur van extern personeel kan mogelijk vanuit BOSA gesubsidieerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inhuren van onderhouds- of schoonmaakdiensten, maar ook de kosten van trainers (die niet in loondienst zijn) LET OP: altijd geldt dat kosten onderbouwd moeten worden met facturen waarbij btw in rekening wordt gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

Maatregelen voor energiebesparing:

 1. Verlichting: 1.1 Sportveldverlichting, 1.2  LED-verlichtingssysteem voor nieuwe en bestaande sportaccommodaties;
 2. Ventilatie en verwarming: 2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties, 2.2 Warmtepomp, 2.3 Warmteterugwinning uit douchewater;
 3. Bouwkundig: 3.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties, 3.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties, 3.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties;
 4. Duurzame energieopwekking: 4.1 Zonnecollectorsysteem, 4.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Maatregelen toegankelijkheid:

 1. Automatische deur;
 2. Toegang sportrolstoelen;
 3. Lift;
 4. Integraal toegankelijk toilet;
 5. Doelgroep specifieke sportvoorzieningen: 5.1 Zwembadlift, 5.2 Luie zwembadtrap, 5.3 Akoestiek, 5.4 Voorziening slechthorenden, 5.5 Klok.

Maatregelen circulariteit:

 1. Hergebruikt infillzand;
 2. Aanschaf kantplanken (kunstgrasveld);
 3. Schoonloopvoorziening;
 4. Gerecylede sportvloer sporthal.

Maatregelen veiligheid
Nieuw onderdeel van de regeling is dat er een aanvullende subsidie is voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties. Doel van deze aanvullende subsidie is om een amateursportorganisatie de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten door middel van context-gebonden fysieke interventies. De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).

Sportsubsidie.nl verzorgt uw aanvraag op basis van no cure, no pay
Sportsubsidie.nl wil aanvragers maximaal ontzorgen. Wij willen de aanvraag voor onze klanten verzorgen zodat je er van verzekerd bent dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en aan de subsidiecriteria voldoet. Wil je verzekerd zijn van onze dienstverlening, neem dan rechtstreeks contact met ons op via info@sportsubsidie.nl

Achtergrond: verruiming van de BTW-vrijstelling
De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is een compensatie voor de aanpassing van het btw-Sportbesluit. De extra inkomsten die het Rijk hiermee verwacht binnen te krijgen, worden tegelijkertijd overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting.

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

 • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
 • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Nu het gelegenheid bieden tot sportbeoefening niet langer gezien wordt als een btw-belaste prestatie, kan ook de btw over investeringen niet meer in aftrek worden genomen. De 20% subsidie zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Investeren wordt op die manier niet ‘duurder’ zodat de eindgebruiker, de sporter, niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere bijdrage.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’