87 miljoen  subsidie | Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Deze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 miljoen euro.

Ingeschat wordt dat er 7.000 (!) aanvragen ingediend gaan worden en dat -ondanks het enorme budget- de subsidiepot snel leeg zal zijn (peildatum 7 juni 2019: 51 van de 87 miljoen is aangevraagd). Vanaf 2 januari konden aanvragen worden ingediend, dus het wordt zaak om op tijd te starten met de voorbereidingen. Vanuit Sportsubsidie.nl zetten we ons vol in voor verenigingen en stichtingen die willen gaan aanvragen. Aanvragers die op zoek zijn naar informatie en deskundige ondersteuning, kunnen zich aanmelden. 

Doel
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Sportverenigingen die zelf moeten investeren en niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben om btw te kunnen verrekenen, gaan het meest profiteren van deze nieuwe regeling.

Hoogte subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten (inclusief BTW) van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid.

Aanvraagcriteria

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door een andere regeling.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Voor bepaalde activiteiten gerelateerd aan de horeca gevestigd op sportaccommodaties zal dus geen subsidie worden verstrekt.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar. Met deze periode wordt aan de aanvragers voldoende ruimte gegeven om grootschalige bouw en onderhoud van de accommodatie goed te laten uitvoeren.
 • Voor investeringen geldt dat deze minimaal 10 jaar gebruikt moeten kunnen worden voor de amateursport.

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

Maatgelen voor energiebesparing:

 1. Verlichting: 1.1 Sportveldverlichting, 1.2 Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties, 1.3 LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties, 1.4 LED-buis systeem;
 2. Ventilatie en verwarming: 2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties, 2.2 Warmtepomp voor bestaande sportaccommodaties;
 3. Tapwater: 3.1 Warmtepompboiler, 3.2 Warmteterugwinning uit douchewater;
 4. Bouwkundig: 4.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties, 4.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties, 4.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties;
 5. Duurzame energieopwekking: 5.1 Zonnecollectorsysteem, 5.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Maatregelen toegankelijkheid:

 1. Automatische Deur;
 2. Toegang sportrolstoelen;
 3. Lift;
 4. Integraal toegankelijk toilet;
 5. Integraal toegankelijke kleedkamer;
 6. Integraal toegankelijke wisselcabine in zwembad;
 7. Integraal toegankelijke doucheruimte;
 8. Doelgroep specifieke sportvoorzieningen: 8.1 Zwembadlift, 8.2 Luie zwembadtrap, 8.3 Akoestiek, 8.4 Voorziening slechthorenden, 8.5 Klok.

Wie het eerst komt, het eerst maalt
De subsidie kan vanaf 2 januari 2019 worden aangevraagd bij de uitvoerder van de regeling DUS-I. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De 87.000.000 subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Sportsubsidie.nl verzorgt uw aanvraag op basis van no cure, no pay
Sportsubsidie.nl wil aanvragers maximaal ontzorgen. Wij willen de aanvraag voor onze klanten verzorgen zodat u er van verzekerd bent dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en aan de subsidiecriteria voldoet.

Wilt u verzekerd zijn van onze dienstverlening, meld u dan aan voor de speeddates. Wilt u daar niet op wachten, neem dan rechtstreeks contact met ons op via info@sportsubsidie.nl

Achtergrond: Verruiming van de BTW-vrijstelling
De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is een compensatie voor de aanpassing van het btw-Sportbesluit. De extra inkomsten die het Rijk hiermee verwacht binnen te krijgen, worden tegelijkertijd overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting.

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

 • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
 • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Nu het gelegenheid bieden tot sportbeoefening voor deze organisaties niet langer kwalificeert als een btw-belaste prestatie, kan ook de btw over investeringen niet meer in aftrek worden genomen. De 20% subsidie zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Investeren wordt op die manier niet ‘duurder’ zodat de eindgebruiker, de sporter, niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere bijdrage.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’