Sportinnovator 2019: oproep aan bedrijven

Het Topteam Sport zet zich met het programma ‘Sportinnovator’ al enkele jaren in voor een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor de periode 2018-2020 ligt de focus nadrukkelijk op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terecht komen. Bedrijven kunnen tot 8 januari 2019 aanvragen indienen.

Doel subsidieoproep
Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven en is een opmaat naar stimuleren van een aantal grote innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen op winst gerichte organisaties (bedrijven) de kans om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie (fase 1) is inzichtelijk maken wat aan ontwikkeling en onderzoek nog nodig is en wat daarbij eventuele risico’s zijn.

In een vervolgoproep (fase 2) kunnen innovatieprojecten met aantoonbare potentie ondersteund worden om de doorontwikkeling richting (sport- en beweeg)praktijk vorm te geven met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Wat kan worden aangevraagd?
In deze oproep krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Topteam Sport heeft gekozen voor een focus op drie thema’s:

  1. Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen.
  2. Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties.
  3. Voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Mits onderbouwd staat deze oproep ook open voor sportinnovaties buiten de hierboven beschreven focusthema’s die aansluiten op de doelstellingen in het Nationaal Sportakkoord.

Wie kan aanvragen?
Deze oproep richt zich op grote consortia van een of meerdere bedrijven die in samenwerking met andere organisaties een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het gaat om een sterk samenwerkingsverband tussen partijen met elkaar aanvullende expertise. De doorlooptijd voor de haalbaarheidsstudies is maximaal vijf maanden. Projecten dienen uiterlijk 1 maand na toekenning te starten.

Budget
In deze ronde kan maximaal 30.000,- Euro subsidie als ondersteuning voor de haalbaarheidsstudie worden aangevraagd. Voor deze oproep is in totaal 300.000,- Euro beschikbaar.

Financiële randvoorwaarden
In deze subsidieoproep wordt gebruikgemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen “AGVV”), waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze oproep sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun. Conform de AGVV is de maximale steunintensiteit 50%.
 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’