Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 royaal overvraagd

ZonMw heeft in de onlangs gesloten subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 in totaal negentien aanvragen ontvangen. Met de ingediende aanvragen wordt ruim € 7,6 miljoen subsidie gevraagd, bijna € 6 miljoen meer dan het beschikbare budget van € 1,68 miljoen. 

In het kader van de subsidieronde konden projectconsortia van onderzoekers, sportorganisaties, bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties tot en met 5 oktober 2017 aanvragen indienen. Voorstellen moesten betrekking hebben op multidisciplinair onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen en moesten passen bij minstens één van de drie thema's uit de Kennisagenda Sport en Bewegen. Deze thema's zijn 'Beter presteren', 'Een leven lang bewegen' en 'De waarde(n) van sport'. Per aanvraag kon maximaal € 420.000 worden aangevraagd. 

Veel van de ingediende aanvragen zijn volgens ZonMw thema-overstijgend. Bovendien worden veel verschillende doelgroepen bediend: van kinderen met chronische ziekten en mensen die weinig of niet bewegen tot ouderen, en van talentherkenning tot olympische en paralympische sporters. 

Op dit moment beoordeelt een groep onafhankelijke referenten de aanvragen op kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen vervolgens gehonoreerd worden binnen het beschikbare budget. In februari 2018 zullen aanvragers hier duidelijkheid over krijgen. Lees verder.

Over het programma 
Doel van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen is om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder genoemde drie thema's van de Nationale Kennisagenda Sport en de NWA route Sport en Bewegen. Met multidisciplinair onderzoek dat binnen deze thema's past en het benutten van data science voor sportonderzoek is het de bedoeling om de opbrengsten van de gefinancierde onderzoeksprojecten te vergroten. 

Financiers van het programma zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO-ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’